Lĩnh vực thuật ngữ

Tiêu chuẩn là gì?

Trả lời:

Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.

Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.

(theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật – 2006)

Chi tiết

Chứng nhận hợp chuẩn là gì?

Trả lời:

Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn kĩ thuật tương ứng.

Chi tiết

Quy chuẩn là gì?

Trả lời:

Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.

Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng.

(theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật – 2006)

Chi tiết

Tổ chức chứng nhận sự phù hợp là gì?

Trả lời:

Tổ chức chứng nhận sự phù hợp là tổ chức thực hiện việc chứng nhận hợp chuẩn hoặc chứng nhận hợp quy hoặc cả chứng nhận hợp chuẩn và hợp quy. Tổ chức được tiến hành hoạt động chứng nhận sau khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định trong luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Công thương ban hành.

Opa Vietnam được coi là một tổ chức chứng nhận có thể tiến hành cả hai hoạt động chứng nhận hợp chuẩn và hợp quy theo quy định của Pháp luật.

Chi tiết

Kiểm định là gì?

Trả lời:

Kiểm định là hoạt động kĩ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của một sản phẩm, hàng hóa với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

(Theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa – 2007)

Chi tiết

Giám định là gì?

Trả lời:

Giám định là xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bằng cách quan trắc và đánh giá kết quả đo, thử nghiệm.

(Theo Luật sản phẩm, hàng hóa – 2007)

Chi tiết

Thử nghiệm là gì?

Trả lời:

Thử nghiệm là thao tác kĩ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính của sản phẩm, hàng hóa theo một quy trình nhất định.

(Theo Luật sản phẩm, hàng hóa – 2007)

Chi tiết

Tổ chức đánh giá sự phù hợp là gì?

Trả lời:

Tổ chức đánh giá sự phù hợp là tổ chức tiến hành hoạt động thử nghiệm; giám định; kiểm định; chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kĩ thuật tương ứng.

Chi tiết

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 là gì?

Trả lời:

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, tức là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lí và đúng mục địch vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường. Khả năng gây mất an toàn có thể xảy ra của sản phẩm, hàng hóa được xác định dựa trên bản chất hóa học, vật lí, sinh học; kết cấu, nguyên lí hoạt động hoặc dựa trên quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng. Đối với sản phẩm nhóm 2, người sản xuất phải công bố hợp quy theo quy chuẩn kĩ thuật tương ứng. Việc công bố hợp quy được thực hiện theo quy định của Pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật.

Ví dụ: Các thiết bị như nồi hơi, bình chịu áp lực, vật liệu nổ công nghiệp,.. được oi là những sản phẩm có khả năng gây mất an toàn và được đưa vào danh mục hàng hóa nhóm 2.

Chi tiết

Công bố hợp chuẩn là gì?

Trả lời:

Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện trong đó tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khi công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng đăng kí bản công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng kí hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(Theo Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật – 2006)

Chi tiết

Dấu hợp chuẩn là gì?

Trả lời:

Dấu hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận sự phù hợp cấp cho đối tượng được chứng nhận hợp chuẩn. Hình dạng, kết cấu và cách thể hiện dấu hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận sự phù hợp quy định theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

(Theo luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật – 2006)

Chi tiết