Kiểm định và hiệu chuẩn có gì khác nhau?

Về mặt bản chất kỹ thuật, kiểm định và hiệu chuẩn giống như nhau: đó là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó. Khác nhau là kiểm định theo yêu cầu của pháp lý, bắt buộc trong khi hiệu chuẩn là tự nguyện.

Kiểm định là việc xác định, xem xét sự phù hợp của phương tiện đo so với yêu cầu pháp lý hay không. Kiểm định mang tính chất bắt buộc đối với các phương tiện đo có trong “Danh mục các thiết bị bắt buộc kiểm định” theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN.

Hiệu chuẩn giúp xác định mức độ lệch với chuẩn đo lường để doanh nghiệp hiệu chỉnh kết quả đo trong quá trình sử dụng.