Hoạt động Chứng nhận hợp quy máy móc thiết bị và hoạt động Kiểm định máy móc thiết bị có giống nhau không?

Đây là hai hoạt động bắt buộc cần phải thực hiện theo quy định của Nhà nước, tuy nhiên mỗi hoạt động chứng nhận hợp quy và kiểm định máy móc thiết bị lại có căn cứ pháp lý khác nhau và cách thức thực hiện cũng khác nhau. Hiện tại, Opa Vietnam có thể thực hiện đồng thời hai hoạt động này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu nhất