Căn cứ vào đâu để xây dựng kế hoạch Quan trắc môi trường lao động?

  1. Hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở lao động, quy trình sản xuất, kinh doanh và số lượng người lao động làm việc tại bộ phận có yếu tố có hại để xác định số lượng yếu tố có hại cần quan trắc, số lượng mẫu đến cần lấy và vị trí lấy mẫu đối với mỗi yếu tố có hại.
  2. Số người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại cơ sở lao động.
  3. Các yếu tố gây dị ứng, ung thư và các yếu tố có hại khác có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động mà chưa được xác định trong Hồ sơ vệ sinh lao động.