Quy tắc và điều kiện của dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN CHUNG CHO DỊCH VỤ QUY CHUẨN

Gửi lên: 08/09/2022Xem 1278Tải 235

Quy tắc hành nghề

Gửi lên: 08/09/2022Xem 997Tải 114

Chính sách chất lượng

Gửi lên: 08/09/2022Xem 655Tải 101

Quá trình chứng nhận

Gửi lên: 08/09/2022Xem 942Tải 79

Quy trình sử dụng dấu chứng nhận hệ thống quản lý

Gửi lên: 08/09/2022Xem 1063Tải 630

Quy trình sử dụng dấu chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn hợp quy

Gửi lên: 08/09/2022Xem 676Tải 115

Quy trình tiếp nhận và giải quyết kháng nghị phàn nàn và khiếu nại

Gửi lên: 08/09/2022Xem 1086Tải 97

Phiếu cung cấp thông tin khiếu nại và kháng nghị

Gửi lên: 08/09/2022Xem 1265Tải 536