Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

Những thông tin khi tiến hành thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh 
 a) Thông tin đăng ký tờ khai hải quan;
b) Thông tin về việc quyết định áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan và kết quả thực hiện các biện pháp này;
c) Thông tin về lỗi hoặc vi phạm được phát hiện (nếu có) và hình thức xử lý trong kiểm tra, giám sát hải quan;
d) Dấu hiệu rủi ro được phát hiện trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát hải quan nhưng chưa có điều kiện làm rõ;
đ) Các vướng mắc liên quan đến áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan;
e) Các thông tin khác liên quan.

Kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu

Chứng nhận hợp quy hoá chất

Hợp quy chì trong sơn

Trách nhiệm giải quyết cập nhật hệ thống thông quan

 

Theo khoản 2 Điều 30 Quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh, quá cảnh ban hành kèm theo Quyết định 3273/QĐ-BTC năm 2013 quy định như sau:

Thu thập, xử lý thông tin về kết quả tiến hành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh
...
2. Việc thu thập thông tin về kết quả tiến hành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh được thực hiện như sau:
a) Công chức thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan phải cập nhật đầy đủ, kịp thời các nội dung thông tin quy định tại khoản 1 Điều này vào hệ thống thông quan;
b) Công chức quản lý rủi ro thực hiện việc theo dõi, phân tích trực tiếp trên hệ thống quy định tại khoản 3 Điều này;
c) Hệ thống thông tin nghiệp vụ tích hợp thông tin, dữ liệu từ hệ thống thông quan theo các yêu cầu quản lý nghiệp vụ.
3. Công chức quản lý rủi ro theo dõi, phân tích thông tin về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trên hệ thống thông quan và hệ thống thông tin nghiệp vụ để đề xuất biện pháp xử lý theo các hình thức dưới đây:
a) Yêu cầu đơn vị làm thủ tục hải quan dừng thông quan đột xuất để kiểm tra đối với lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan theo Điều 27 Quy định này;

 

Các thông tin khác về thủ tục xuất nhập khẩu, quá cảnh được xử lý ở đâu?

cac-thong-tin-lien-quan-den-thu-tuc-hai-quan


Theo quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh, quá cảnh quy định như sau:
3. Công chức quản lý rủi ro theo dõi, phân tích thông tin về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trên hệ thống thông quan và hệ thống thông tin nghiệp vụ để đề xuất biện pháp xử lý theo các hình thức dưới đây:
a) Yêu cầu đơn vị làm thủ tục hải quan dừng thông quan đột xuất để kiểm tra đối với lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan theo Điều 27 Quy định này;
b) Chuyển kiểm tra sau thông quan đối với lô hàng có dấu hiệu rủi ro hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan (nhưng đã được thông quan), theo điểm c khoản 1 Điều 33 Quy định này;
c) Chuyển thông tin về lô hàng phát hiện có lỗi hoặc vi phạm pháp luật hải quan (quy định tại điểm c khoản 1) và các trường hợp thuộc điểm a, điểm b khoản này đến công chức xác định trọng điểm để tổng hợp, phân tích rủi ro;
d) Chuyển thông tin vướng mắc (tại điểm đ khoản 1 Điều này) đến công chức tổng hợp để điều phối, xử lý kịp thời;
đ) Thực hiện thao tác ghi nhận đã rà soát đối với các lô hàng không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và điểm d khoản này.

Đơn vị có trách nhiệm áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan

don-vi-quan-ly-rui-ro-trong-thu-tuc-hai-quan

Theo quy định thì những đơn vị có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc áp dụng quản lý rủi ro bao gồm:

(1) Đơn vị Quản lý rủi ro cấp Tổng cục chịu trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng quản lý rủi ro trong phạm vi ngành Hải quan;

(2) Cục Hải quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quản lý rủi ro trên địa bàn Cục;

(3) Chi cục Hải quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thu thập, cập nhật thông tin, áp dụng quản lý rủi ro trên địa bàn Chi cục.

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook:https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 024.22061628 - 19000206 - 1800.646480