Thử nghiệm là gì?

Thử nghiệm là thao tác kĩ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính của sản phẩm, hàng hóa theo một quy trình nhất định.

(Theo Luật sản phẩm, hàng hóa – 2007)