Thông tư 07/2014/TT-BLĐTBXH ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Thông tư 07/2014/TT-BLĐTBXH ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Nội dung thông tư như sau:

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 07/2014/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2014

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH 27 QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành kèm theo Thông tư này 27 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tên và ký hiệu của các quy trình được nêu tại Phụ lục Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2014.

2. Quyết định số 66/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2008 ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn; Quyết định số 67/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2008 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ thống lạnh, hệ thống điều chế nạp khí, chai chứa khí và đường ống dẫn hơi nước, nước nóng; Thông tư số 01/2010/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2010 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người, tàu lượn cao tốc và hệ thống máng trượt hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

Phụ lục

TÊN VÀ KÝ HIỆU CỦA CÁC QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

(Kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014)

TT Tên quy trình

 

Số hiệu

1 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu (Cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, pa lăng điện)

QTKĐ:01-2014/BLĐTBXH

2 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn và băng tải chở người

QTKĐ:02-2014/BLĐTBXH

3 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện

QTKĐ:03-2014/BLĐTBXH

4 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn hơi nước, nước nóng

QTKĐ:04-2014/BLĐTBXH

5 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh

QTKĐ:05-2014/BLĐTBXH

6

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, nồi đun nước nóng

QTKĐ:06-2014/BLĐTBXH

7 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí QTKĐ:07-2014/BLĐTBXH

 

8

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp

QTKĐ:08-2014/BLĐTBXH

9

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực

QTKĐ:09-2014/BLĐTBXH

10 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người

QTKĐ:10-2014/BLĐTBXH

11 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tàu lượn cao tốc

QTKĐ:11-2014/BLĐTBXH

12 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống máng trượt

QTKĐ:12-2014/BLĐTBXH

13

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ công nghiệp

QTKĐ:13-2014/BLĐTBXH

14

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ dân dụng

QTKĐ:14-2014/BLĐTBXH

15 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế

QTKĐ:15-2014/BLĐTBXH

16 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại

QTKĐ:16-2014/BLĐTBXH

17 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

QTKĐ:17-2014/BLĐTBXH

18 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai composite nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

QTKĐ:18-2014/BLĐTBXH

19 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tự hành

QTKĐ:19-2014/BLĐTBXH

20

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tháp

QTKĐ:20-2014/BLĐTBXH

21 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng

QTKĐ:21-2014/BLĐTBXH

22 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người

QTKĐ:22-2014/BLĐTBXH

23 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng chở hàng có người đi kèm

QTKĐ:23-2014/BLĐTBXH

24 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn nâng người

QTKĐ:24-2014/BLĐTBXH

25 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thủy lực

QTKĐ:25-2014/BLĐTBXH

26 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy chở hàng (dumbwaiter)

QTKĐ:26-2014/BLĐTBXH

27 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đu quay

QTKĐ:27-2014/BLĐTBXH

 

Tin khác

Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá hủy

Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá hủy.

Thông báo những thay đổi trong QCVN 16:2017/BXD đối với khách hàng chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng.

Kính gửi quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp quy Vật liệu xây...

NHỮNG ĐIỂM THAY ĐỔI CƠ BẢN CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 được ban hành và áp dụng từ ngày 15/9/2015...

Nghị định số 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Nghị định số 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ...

Thông tư số 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động

thông tư số 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe...

Thông tư 23/1999/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ giảm giờ làm việc trong tuần doanh nghiệp Nhà nước

Thông tư 23/1999/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ giảm giờ làm việc...