Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 là gì?

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, tức là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lí và đúng mục địch vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường. Khả năng gây mất an toàn có thể xảy ra của sản phẩm, hàng hóa được xác định dựa trên bản chất hóa học, vật lí, sinh học; kết cấu, nguyên lí hoạt động hoặc dựa trên quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng. Đối với sản phẩm nhóm 2, người sản xuất phải công bố hợp quy theo quy chuẩn kĩ thuật tương ứng. Việc công bố hợp quy được thực hiện theo quy định của Pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật.

Ví dụ: Các thiết bị như nồi hơi, bình chịu áp lực, vật liệu nổ công nghiệp,.. được oi là những sản phẩm có khả năng gây mất an toàn và được đưa vào danh mục hàng hóa nhóm 2.