QCVN 16 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Sau đây Opa Vietnam CE giới thiệu QCVN 16 của Bộ xây dựng về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sản phẩm, hàng hóa vật liệt xây dựng mà bên Opa Vietnam CE sẽ dựa vào quy chuẩn này để chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng.

QCVN 16: 2014/BXD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

National Technical Regulations on Products, Goods of Building Materials

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phần 1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.2. Đối tượng áp dụng

1.3. Giải thích từ ngữ

1.4. Quy định chung

1.5. Tài liệu viện dẫn

PHẦN 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng.

2.2. Nhóm sản phẩm kính xây dựng.

2.3. Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa.

2.4. Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ.

2.5. Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe.

2.6. Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát.

2.7. Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh.

2.8. Nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa.

2.9. Nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi.

2.10. Nhóm sản phẩm vật liệu xây.

PHẦN 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

3.2. Quy định về bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản.

3.3. Tổ chức thực hiện.

 

Lời nói đầu

QCVN 16: 2014/BXD thay thế QCVN 16: 2011/BXD.

QCVN 16: 2014/BXD do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học Công nghệ thẩm duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

National Technical Regulations on Products, Goods of Building Materials

Phần 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ đối với các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nêu trong Phần 2 (sau đây gọi tắt là sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng triển lãm hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh.

1.2. Đối tượng áp dụng

1.2.1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

1.2.2. Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có liên quan.

1.2.3. Các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Xi măng là chất kết dính thủy dạng bột mịn, khi trộn với nước tạo thành dạng hồ dẻo có khả năng đóng rắn trong không khí và trong nước nhờ phản ứng hóa lý thành vật liệu dạng đá.

1.3.2. Clanhke xi măng là sản phẩm chứa các pha (khoáng) có tính chất kết dính thủy lực, nhận được bằng cách nung đến nhiệt độ kết khối hoặc nóng chảy hỗn hợp nguyên liệu xác định (phối liệu).

1.3.3. Kính xây dựng là các loại sản phẩm kính sử dụng và lắp đặt vào công trình xây dựng.

1.3.4. Phụ gia cho xi măng là các loại vật liệu có nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo, được pha trộn vào xi măng dưới dạng bột mịn hoặc dạng lỏng trong quá trình sản xuất nhằm cải thiện quá trình công nghệ, đạt được chỉ tiêu chất lượng yêu cầu nhưng không gây ảnh hưởng xấu đến tính chất xi măng.

1.3.5. Phụ gia cho bê tông và vữa là các chất được đưa vào trong quá trình sản xuất bê tông và vữa để đạt được chỉ tiêu chất lượng yêu cầu nhưng không gây ảnh hưởng xấu đến tính chất của hỗn hợp bê tông, bê tông, vữa sau khi đóng rắn và cốt thép trong bê tông. Phụ gia cho bê tông và vữa bao gồm phụ gia khoáng và phụ gia hóa học.

1.3.6. Phụ gia khoáng là vật liệu vô cơ thiên nhiên hoặc nhân tạo ở dạng nghiền mịn được đưa vào trong quá trình trộn nhằm mục đích cải thiện thành phần cỡ hạt và cấu trúc của đá xi măng, bê tông và vữa.

1.3.7. Phụ gia hóa học là chất được đưa vào trước hoặc trong quá trình trộn với một liều lượng nhất định (không lớn hơn 5 % khối lượng xi măng) nhằm mục đích thay đổi một số tính chất của hỗn hợp bê tông, bê tông và vữa sau khi đóng rắn.

1.3.8. Sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp và sản phẩm trên cơ sở gỗ là các tấm sản phẩm chứa sợi vô cơ và/hoặc sợi hữu cơ tổng hợp; các loại ván gỗ nhân tạo là ván MDF, ván dăm; Ván sàn gỗ nhân tạo gồm 3 lớp chính là lớp bề mặt, lớp nền và lớp đáy được định hình và cắt theo kích thước phù hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình và hệ thống ống nhựa Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) là những sản phẩm sử dụng và lắp đặt trong công trình xây dựng.

1.3.9. Sơn tường dạng nhũ tương là hệ sơn phân tán hoặc hòa tan trong nước; sơn epoxy dùng để bảo vệ kết cấu thép, kim loại,…; sơn alkyd áp dụng cho các loại sơn phủ gốc alkyd biến tính dầu thảo mộc khô tự nhiên; vật liệu chống thấm là vật liệu ở các dạng như tấm trải chống thấm gốc nhựa bitum hoặc vật liệu chống thấm gốc ximăng-polyme thi công dạng lỏng hoặc băng chặn nước gốc nhựa PVC hoặc cao su; vật liệu xảm khe là silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng.

1.3.10. Chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC - Volatile Organic Compounds) là những chất hữu cơ ở dạng rắn và/hoặc lỏng có thể bay hơi một cách tự nhiên khi tiếp xúc với áp suất khí quyển tại nhiệt độ thường, có khả năng gây nguy hại cho con người và môi trường.

Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi là những hợp chất như: methylene chloride (dichloromethane);

1,1,1- trichloroethane (methy chloroform); parachlorobenzotrifluoride (PCBTF); methylated siloxanes mạch nhánh, vòng, thẳng, axeton, perchloroethylene (tetrachloroethylene); methyl acetate; t-butyl acetate) có điểm sôi không lớn hơn 250oC ở điều kiện áp suất 101,3 kPa.

1.3.11. Sản phẩm gạch, đá ốp lát là các sản phẩm gạch, đá dạng tấm có nguồn gốc nhân tạo hoặc tự nhiên, có thể hoàn thiện hoặc chưa hoàn thiện cạnh/bề mặt, dùng để ốp hoặc lát cho công trình xây dựng.

1.3.12. Sản phẩm sứ vệ sinh là các sản phẩm bằng sứ dùng cho mục đích vệ sinh.

1.3.13. Cốt liệu là các vật liệu rời nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo có thành phần hạt xác định, khi nhào trộn với xi măng và nước, tạo thành bê tông hoặc vữa. Theo kích thước hạt, cốt liệu được phân ra cốt liệu nhỏ và cốt liệu lớn.

1.3.14. Cốt liệu nhỏ là hỗn hợp các hạt cốt liệu có kích thước từ 0,14 mm đến 5 mm. Cốt liệu nhỏ có thể là cát tự nhiên, cát nghiền và hỗn hợp từ cát tự nhiên và cát nghiền.

Cát tự nhiên là hỗn hợp các hạt cốt liệu nhỏ được hình thành do quá trình phong hóa của các đá tự nhiên. Cát tự nhiên được gọi tắt là cát.

Cát nghiền là hỗn hợp các hạt cốt liệu có kích thước nhỏ hơn 5 mm thu được do đập và hoặc nghiền từ các loại đá tự nhiên có cấu trúc đặc chắc.

1.3.15. Cốt liệu lớn là hỗn hợp các hạt cốt liệu có kích thước từ 5 mm đến 70 mm. Cốt liệu lớn có thể là đá dăm, sỏi, sỏi dăm (đập hoặc nghiền từ sỏi) và hỗn hợp từ đá dăm và sỏi hay sỏi dăm.

1.3.16. Cửa đi là kết cấu được mở ở tường hoặc vách ngăn, có thể đi qua lại.

1.3.17. Cửa sổ là kết cấu che chắn ô cửa, có thể đóng mở để điều tiết ánh sáng, gió, mưa hắt, thông thoáng.

1.3.18. Gạch đặc đất sét nung là sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu khoáng sét (có thể pha phụ gia) bằng phương pháp nén dẻo và được nung ở nhiệt độ thích hợp.

1.3.19. Gạch rỗng đất sét nung là sản phẩm được sản xuất từ đất sét (có thể pha phụ gia) bằng phương pháp đùn dẻo và được nung ở nhiệt độ thích hợp.

1.3.20. Gạch bê tông là sản phẩm được sản xuất từ hỗn hợp bê tông cứng, bao gồm xi măng, cốt liệu, nước, có hoặc không có phụ gia khoáng và phụ gia hóa học.

1.3.21. Bê tông nhẹ - sản phẩm bê tông bọt, bê tông khí đóng rắn trong điều kiện không chưng áp, được chế tạo từ hệ xi măng poóc lăng, nước, chất tạo bọt hoặc khí, có hoặc không có cốt liệu mịn, phụ gia khoáng hoạt tính và phụ gia hóa học.

1.3.22. Bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp là sản phẩm bê tông khí đóng rắn trong điều kiện chưng áp (gọi tắt là gạch AAC), được chế tạo từ hỗn hợp vật liệu cát thạch anh, vôi, thạch cao nghiền mịn, xi măng, nước và chất tạo khí.

1.3.23. Lô sản phẩm là tập hợp một loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có cùng thông số kỹ thuật và được sản xuất cùng một đợt trên cùng một dây chuyền công nghệ.

1.3.24. Lô hàng hóa là tập hợp một loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được xác định về số lượng, có cùng nội dung ghi nhãn, do một tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tại cùng một địa điểm được phân phối, tiêu thụ trên thị trường.

1.3.25. Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có khả năng gây mất an toàn là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

1.4. Quy định chung

1.4.1. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải đảm bảo không gây mất an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng.

1.4.2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Phần 2. Nếu chưa rõ, cần phối hợp với Tổ chức đánh giá sự phù hợp để thực hiện việc định danh chủng loại sản phẩm. Tên sản phẩm nêu tại các Bảng trong Phần 2 được quy định theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN).

1.4.3. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Phần 2 khi lưu thông trên thị trường phải có giấy Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên bao gói hoặc trên nhãn gắn trên sản phẩm hoặc trong chứng chỉ chất lượng, tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.

1.5. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng quy chuẩn này. Khi các tiêu chuẩn này được soát xét, sửa đổi thì áp dụng phiên bản mới nhất.

1.5.1. Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng

TCVN 141: 2008, Xi măng poóc lăng - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN 2682: 2009, Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4316: 2007, Xi măng poóc lăng xỉ lò cao

TCVN 5691: 2000, Xi măng poóc lăng trắng

TCVN 6016: 2011, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ

TCVN 6017: 1995, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định

TCVN 6067: 2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6068: 2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát - Phương pháp xác định độ nở sunphat

TCVN 6069: 2007, Xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt

TCVN 6070: 2005, Xi măng - Phương pháp xác định nhiệt thủy hóa

TCVN 6260: 2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6533: 1999, Vật liệu chịu lửa alumosilicat - Phương pháp phân tích hóa học TCVN 6820: 2001, Xi măng poóc lăng chứa bari - Phương pháp phân tích hóa học TCVN 7024: 2013, Clanhke xi măng poóc lăng

TCVN 7445-1: 2004, Xi măng giếng khoan chủng loại G

TCVN 7569: 2007, Xi măng Alumin

TCVN 7711: 2013, Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

TCVN 7712: 2013, Xi măng poóc lăng hỗn hợp ít tỏa nhiệt

TCVN 7713: 2007, Xi măng - Xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sunphat

TCVN 8877: 2011, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ nở autoclave

TCVN 9202: 2012, Xi măng xây trát

1.5.2. Nhóm sản phẩm kính xây dựng

TCVN 7218: 2002, Kính tấm xây dựng - Kính nổi - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7219: 2002, Kính tấm xây dựng - Phương pháp thử

TCVN 7364: 2004, Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp

TCVN 7368: 2013, Kính xây dựng - Kính dán an toàn nhiều lớp - Phương pháp thử độ bền va đập

TCVN 7455: 2013, Kính xây dựng - Kính phẳng tôi nhiệt

TCVN 7456: 2004, Kính xây dựng - Kính cốt lưới thép

TCVN 7527: 2005, Kính xây dựng - Kính cán vân hoa

TCVN 7528: 2005, Kính xây dựng - Kính phủ phản quang

TCVN 7736: 2007, Kính xây dựng - Kính kéo

TCVN 8261: 2009, Kính xây dựng - Phương pháp thử. Xác định ứng suất bề mặt và ứng suất cạnh của kính bằng phương pháp quang đàn hồi không phá hủy sản phẩm

TCVN 9808: 2013, Kính xây dựng - Kính phủ bức xạ thấp

1.5.3. Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa

TCVN 141: 2008, Xi măng poóc lăng - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN 3111: 1993, Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định bọt khí

TCVN 3118: 1993, Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén

TCVN 4315: 2007, Xỉ hạt lò cao để sản xuất xi măng

TCVN 6016: 2011, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ

TCVN 6017: 2011, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định

TCVN 6882: 2001, Phụ gia khoáng cho xi măng

TCVN 7131: 2002, Đất sét - Phương pháp phân tích thành phần hóa học

TCVN 8262: 2009, Tro bay - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN 8825: 2011, Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

TCVN 8826: 2011, Phụ gia hóa học cho bê tông

TCVN 8827: 2011, Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa: silicafume (SF) và tro trấu nghiền mịn (RHA)

TCVN 8877: 2011, Xi măng - Phương pháp xác định độ nở autoclave

TCVN 8878: 2011, Phụ gia công nghệ cho xi măng

TCVN 10302: 2014, Phụ gia tro bay hoạt tính dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

1.5.4. Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp, sản phẩm hợp kim nhôm, ống nhựa U-PVC và sản phẩm trên cơ sở gỗ

TCVN 197: 2002, Vật liệu kim loại - Thử kéo ở nhiệt độ thường

TCVN 258-1: 2007, Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Vickers - Phần 1: Phương pháp thử

TCVN 4434: 2000, Tấm sóng amiăng xi măng - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4435: 2000, Tấm sóng amiăng xi măng - Phương pháp thử

TCVN 5878: 1995, Lớp phủ không từ trên nền từ. Đo chiều dày lớp phủ. Phương pháp từ

TCVN 6140: 1996, Ống polyvinyl clorua cứng (PVC-U) dùng để cung cấp nước uống. Hàm lượng có thể chiết ra được cadimi và thủy ngân

TCVN 6146: 1996, Ống polyvinyl clorua cứng (PVC-U) dùng để cung cấp nước uống - Hàm lượng chiết ra được của chì và thiếc

TCVN 6149-1: 2007, Ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Xác định độ bền với áp suất bên trong - Phần 1: Phương pháp thử chung

TCVN 6149-2: 2007, Ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Xác định độ bền với áp suất bên trong - Phần 2: Chuẩn bị mẫu thử.

TCVN 6149-3: 2007, Ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Xác định độ bền với áp suất bên trong - Phần 3: Chuẩn bị các chi tiết để thử

TCVN 6151-2: 2002, Ống và phụ tùng nối bằng polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 2: Ống (có hoặc không có đầu nong)

TCVN 7753: 2007, Ván sợi - Ván MDF

TCVN 7754: 2007, Ván dăm

TCVN 7756-3: 2007, Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ ẩm

TCVN 7756-5: 2007, Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước

TCVN 7756-6: 2007, Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định môđun đàn hồi khi uốn tĩnh và độ bền uốn tĩnh

TCVN 7756-7: 2007, Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ bền kéo vuông góc với mặt ván

TCVN 7756-12: 2007, Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định hàm lượng formadehyt

TCVN 8256: 2009, Tấm thạch cao - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8257-3: 2009, Tấm thạch cao. Phương pháp thử. Phần 3: Xác định cường độ chịu uốn

TCVN 8257-5: 2009, Tấm thạch cao. Phương pháp thử. Phần 5: Xác định độ biến dạng ẩm

TCVN 8257-6: 2009, Tấm thạch cao. Phương pháp thử. Phần 6: Xác định độ hút nước

TCVN 8259-2: 2009, Tấm xi măng sợi. Phương pháp thử. Phần 2: Xác định cường độ chịu uốn

TCVN 8259-6: 2009, Tấm xi măng sợi. Phương pháp thử. Phần 6: Xác định khả năng chống thấm nước

TCVN 8491-2: 2011, Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất. Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U). Phần 2: Ống

TCVN 9188: 2012, Amiăng Crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

BS EN 13329: 2006+A1: 2008, Laminate floor coverings. Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins. Specifications, requirements and test methods

1.5.5. Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe

TCVN 2090: 2007, Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu

TCVN 2093: 1993, Sơn - Phương pháp xác định hàm lượng chất rắn và chất tạo màng

TCVN 2096: 1993, Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô

TCVN 2097: 1993, Sơn - Phương pháp cắt xác định độ bám dính của màng

TCVN 2099: 2013, Sơn và vecni - Phép thử uốn (trục hình trụ)

TCVN 2100-2: 2007, Sơn và vecni - Phép thử biến dạng nhanh (độ bền va đập) - Phần 2: Phép thử tải trọng rơi, vết lõm có diện tích nhỏ

TCVN 4787: 2009, Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

TCVN 7239: 2014, Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

TCVN 8267-3: 2009, Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ cứng Shore A

TCVN 8267-4: 2009, Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định ảnh hưởng của lão hóa nhiệt đến sự tổn hao khối lượng, tạo vết nứt và phấn hóa

TCVN 8267-6: 2009, Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định cường độ bám dính

TCVN 8653-4: 2012, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền rửa trôi của màng sơn

TCVN 8653-5: 2012, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh của màng sơn

TCVN 9067-2: 2012, Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ bền chọc thủng động

TCVN 9067-3: 2012, Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ bền nhiệt

ISO 6272-2: 2011, Paints and varnishes. Rapid-deformation (impact resistance) tests. Falling-weight test, small-area indenter.

ISO 17895: 2005, Paints and varnishes. Determination of the volatile organic compound content of low-VOC emulsions paints (in-can VOC).

ISO 11890-1: 2007, Paints and varnishes. Determination of the volatile organic compound content - Part 1: Difference method.

ISO 11890-2: 2007, Paints and varnishes. Determination of the volatile organic compound content - Part 2: Gas-chromatographic method.

BS EN 14891: 2007, Liquid-applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives. Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation

JIS K 6773: 2007, Polyvinylchloride waterstop (Amendent 1)

JIS K 7113: 1995, Testing method for tensile properties of plastics

1.5.6. Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát.

TCVN 4732: 2007, Đá ốp lát tự nhiên.

TCVN 6355: 2009, Gạch xây - Phương pháp thử.

TCVN 6415: 2005, Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử.

TCVN 7483: 2005, Gạch gốm ốp lát đùn dẻo - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7744: 2013, Gạch terrazzo.

TCVN 7745: 2007, Gạch gốm ốp lát ép bán khô - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 8057: 2009, Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ TCVN 8495-1: 2010, Gạch gốm ốp lát - Gạch ngoại thất Mosaic.

1.5.7. Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh.

TCVN 5436: 2006, Sản phẩm sứ vệ sinh - Phương pháp thử.

TCVN 6073: 2005, Sản phẩm sứ vệ sinh - Yêu cầu kỹ thuật.

1.5.8. Nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa.

TCVN 344: 1986, Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sunphat và sunphit.

TCVN 7570: 2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7572: 2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử.

TCVN 9205: 2012, Cát nghiền cho bê tông và vữa.

1.5.9. Nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi.

TCVN 7451: 2004, Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC.

TCVN 7452: 2004, Cửa sổ và cửa đi - Phương pháp thử.

TCVN 9366: 2012, Cửa đi, cửa sổ.

QCVN 06: 2010/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

1.5.10. Nhóm sản phẩm vật liệu xây.

TCVN 1450: 2009, Gạch rỗng đất sét nung.

TCVN 1451: 1986, Gạch đặc đất sét nung.

TCVN 6355: 2009, Gạch xây - Phương pháp thử.

TCVN 6477: 2011, Gạch bê tông.

TCVN 7959: 2011, Bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp (AAC).

TCVN 9029: 2011, Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 9030: 2011, Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp - Phương pháp thử.

Phần 2.

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Quy chuẩn kỹ thuật Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng.

Cement and cement clinker products.

2.1.1. Các sản phẩm clanhke xi măng và xi măng phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định trong Bảng 2.1.

2.1.2. Phương pháp thử áp dụng khi kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của các sản phẩm clanhke xi măng và xi măng được quy định trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1 - Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm clanhke xi măng và xi măng.

TT

Tên sản phẩm

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

1

Clanhke xi măng poóc ng

1. Hoạt tính cường độ

Theo Bảng 2 ca TCVN 7024: 2013

TCVN 7024: 2013

Lấy ở 10 vị trí khác nhau trong lô, mỗi vị trí lấy khoảng 20kg. Trộn đều các mẫu và dùng phương pháp chia tư lấy khoảng 80 kg để làm mẫu thử

2. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn

5,0

TCVN 141: 2008

3. Hàm lượng sắt oxit (Fe2O3), %, không lớn hơn (a)

0,5

4. Hàm lượng kiềm quy đổi (Na2O)qđ, %, không lớn hơn (b)

0,6

TCVN 141: 2008

5. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn

1,5

6. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn

0,75

7. Cỡ hạt nhỏ hơn 1 mm, %, không lớn hơn

10

TCVN 7024: 2013

2

Xi măng poóc ng

1. Cường độ nén

Theo Bảng 1 ca TCVN 2682: 2009

TCVN 6016: 2011

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn

5,0

TCVN 141: 2008

3. Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn hơn

10,0

TCVN 6017: 1995

4. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn

3,0

TCVN 141: 2008

5. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn

1,5

3

Xi măng poóc ng hn hp

1. Cường độ nén

Theo Bảng 1 của TCVN 6260: 2009

TCVN 6016: 2011

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn hơn

10,0

TCVN 6017: 1995

3. Độ nở autoclave, %, không lớn hơn

0,8

TCVN 8877: 2011

4

Xi măng poóc lăng trắng

1. Cường độ nén

Theo Bảng 1 của TCVN 5691: 2000

TCVN 6016: 2011

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn

5,0

TCVN 141: 2008

3. Độ trắng tuyệt đối, %, không nhỏ hơn

Theo Bảng 1 của TCVN 5691: 2000

TCVN 5691: 2000

4. Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn hơn

10,0

TCVN 6017: 1995

5

Xi măng Alumin

1. Cường độ nén

Theo Bảng 2 ca TCVN 7569: 2007

TCVN 7569: 2007

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Hàm lượng nhôm ôxit (Al2O3), sắt ôxit (Fe2O3)

Theo Bảng 1 ca TCVN 7569: 2007

TCVN 6533: 1999

3. Hàm lượng kiềm quy đổi (Na2O)qd, %, không lớn hơn

0,4

6

Xi măng giếng khoan chng loi G

1. Cường độ nén

Theo Bảng 2 ca TCVN 7445-1: 2004

TCVN 7445-2: 2004

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Thời gian đặc quánh

3. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn

5,0

TCVN 141: 2008 Hàm lượng C3S, C3A và C4AF tính theo chú thích Bảng 1, TCVN 7445-1: 2004

Hàm lượng tricanxi silicat (C3S), %

48 ÷ 65

4. Hàm lượng C3S, %, không lớn hơn

3,0

5. Tổng hàm lượng tricanxi aluminát và tetracanxi alumoferit (2C3A+C4AF), %, không lớn hơn

24

7

Xi măng poóc ng ít tỏa nhiệt

1. Cường độ nén

Theo Bảng 1 của TCVN 6069: 2007

TCVN 6016: 2011

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Nhiệt thủy hóa

TCVN 6070: 2005

3. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn

5,0

TCVN 141: 2008

4. Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn hơn

10,0

TCVN 6017: 1995

8

Xi măng poóc lăng hỗn hợp ít tỏa nhiệt

1. Cường độ nén

Theo Bảng 1 của TCVN 7712: 2013

TCVN 6016: 2011

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Nhiệt thủy hóa

TCVN 6070: 2005

3. Độ nở autoclave, %, không lớn hơn

0,8

TCVN 8877: 2011

9

Xi măng poóc ng bn sun phát

1. Cường độ nén

Theo Bảng 2 của TCVN 6067: 2004

TCVN 6016: 2011

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn

5,0

TCVN 141: 2008 hoặc TCVN 6820: 2001 với loại chứa bari Hàm lượng C3A và C4AF tính theo chú thích Bảng 1, TCVN 6067: 2004

3. Hàm lượng C3A(c), %, không lớn hơn

3,5

4. Tổng hàm lượng (C4AF+ 2C3A)(c), %, không lớn hơn

25,0

5. Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn hơn

10,0

TCVN 6017: 1995

6. Độ nở sun phát ở tuổi 14 ngày(c), %, không lớn hơn

0,04

TCVN 6068: 2004

10

Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (d)

1. Cưng đn

Theo Bảng 1 ca TCVN 7711: 2013

TCVN 6016: 2011

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Đnthanh va trong dung dch sun phát ở tui 6 tháng, %, không lớn hơn:

- Loi bn sun phát va

- Loi bn sun phát cao

 

 

 

0,1

0,05

TCVN 7713: 2007

3. Đnthanh va trong môi trưng nưc ở tui 14 ngày, %, không lớn hơn

0,02

TCVN 6068: 2004

4. Đnautoclave, %, không lớn hơn

0,8

TCVN 8877: 2011

11

Xi măng poóc ng xlò cao

1. Cường độ nén

Theo Bảng 1 của TCVN 4316: 2007

TCVN 6016: 2011

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn

6,0

TCVN 141: 2008

3. Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn hơn

10,0

TCVN 6017: 1995

12

Xi măng xây trát

1. Cưng đn

Theo Bảng 2 của TCVN 9202: 2012

TCVN 6016: 2011

Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ

2. Hàm lưng ion clo (Cl-), %, không lớn hơn

0,1

TCVN 141: 2008

3. Đn định thtích Le chatelier, mm, không lớn hơn

10,0

TCVN 6017: 1995

(a) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với sản phẩm clanhke xi măng poóc lăng trắng.

(b) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với sản phẩm clanhke xi măng ít kiềm.

(c) Khi chỉ tiêu độ nở sun phát ở tuổi 14 ngày thỏa mãn quy định thì không cần thử hàm lượng các khoáng C3A và tổng hàm lượng (C4AF+2C3A).

(d) Việc kiểm soát chất lượng xi măng phải được thực hiện theo phụ lục A của TCVN 7711: 2013.

 

2.2. Quy chuẩn kỹ thuật Nhóm sản phẩm kính xây dựng.

Building glass products

2.2.1. Nhà sản xuất phải công bố bằng văn bản các tính năng sau đây của kính:

- Độ truyền sáng (VLT - Visible Light Transmission), trừ sản phẩm kính gương;

- Hệ số hấp thụ nhiệt (SHGC - Solar Heat Gain Coefficient);

- Hệ số bức xạ, chỉ áp dụng cho sản phẩm kính phủ bức xạ thấp - kính Low E.

2.2.2. Các sản phẩm kính xây dựng phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định trong Bảng 2.2.

2.2.3. Phương pháp thử áp dụng khi kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật của các sản phẩm kính xây dựng được quy định trong Bảng 2.2.

Bảng 2.2 - Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm kính xây dựng

TT

Tên sản phẩm

Chỉ tiêu kỹ thuật</