Những tổ chức, doanh nghiệp nào có thể sở hữu chứng nhận ISO 14001?

ISO 14001 được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, bất kể quy mô, loại hình và tính chất như doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, bệnh viện,… có mong muốn và cải tiến hệ thống quản lý môi trường của mình vì sự phát triển bền vững.