Những mặt hàng Vật liệu xây dựng nào cần phải chứng nhận hợp quy?

Theo quy định tại QCVN 16:2017/BXD, hiện tại có 6 nhóm Vật liệu xây dựng cần thực hiện chứng nhận hợp quy, bao gồm:

  1. Nhóm sản phẩm xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông;
  2. Nhóm sản phẩm kính xây dựng;
  3. Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát;
  4. Nhóm sản phẩm cát xây dựng;
  5. Nhóm sản phẩm vật liệu xây;
  6. Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng khác.