Những khó khăn thường gặp trong quá trình triển khai một dự án OHSAS 18001 là gì?

Theo kinh nghiệm của các đơn vị đã thực hiện OHSAS 18001, các khó khăn trong quá trình triển khai dự án thường xuất phát từ sự thiếu quan tâm của lãnh đạo cao nhất, thiếu đào tạo về an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho những người liên quan, thiếu việc hoạch định một cách chi tiết các bước triển khai, thiếu sự phân công trách nhiệm rõ ràng trong nhóm dự án dẫn đến việc phối hợp không ăn ý. Opa Vietnam cung cấp khóa đào tạo về OHSAS 18001 kéo dài từ 3-5 ngày tại công ty quý khách hàng hoặc tại văn phòng đào tạo của Opa Vietnam.