Những doanh nghiệp nào nên sở hữu chứng nhận OHSAS 18001?

OHSAS 18001 có thể áp dụng cho một doanh nghiệp bất kỳ muốn duy trì sức khỏe nghề nghiệp và có được hiệu quả trong việc quản lý và giảm bớt tai nạn ở nơi làm việc cho nhân viên, không giới hạn ở một ngành nghề hay lĩnh vực nhất định nào.