Ngoài quy định chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục nào để có thể lưu thông sản phẩm trên thị trường?

Bên cạnh hoạt động chứng nhận và công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm này cần thực hiện công bố hợp quy về điều kiện sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi thương mại và đăng ký vào danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu thông trên thị trường. Opa Vietnam có thể hỗ trợ hướng dẫn hồ sơ công bố hợp quy và thủ tục đăng ký vào danh mục cho doanh nghiệp; thử nghiệm các chỉ tiêu dinh dưỡng của sản phẩm phục vụ cho việc đăng ký vào danh mục nêu trên.