Môi trường lao động

Mọi cơ sở lao động đều phải định kỳ quan trắc môi trường lao động, lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp.

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ
  • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ
  • Năng lực pháp lý

Năng lực pháp lý

Ngày 04 tháng 08 năm 2017, Cục Quản lý Môi trường Y tế - Bộ Y tế quyết định chỉ định Công ty Chứng nhận và Kiểm định Opa Vietnam (Opa Vietnam CE) thực hiện hoạt động đo, kiểm tra môi trường lao động hay còn gọi là quan trắc môi trường.

Tin tức liên quan