Đào tạo, huấn luyện an toàn lao động

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ
  • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ
  • Năng lực đào tạo

Năng lực đào tạo

Theo Quyết định số 1977/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công nhận tổ chức Chứng nhận và Kiểm định Opa Vietnam (Opa Vietnam CE) đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Tin tức liên quan

Dịch vụ liên quan