Chứng nhận VIETGAHP

VIETGAHP do Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và ban hành nhằm đưa ra những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất áp dụng trong chăn nuôi.

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ
  • Lợi ích khi chứng nhận VIETGAHP chăn nuôi
  • Năng lực chứng nhận

Năng lực chứng nhận

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Opa Vietnam được Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định là tổ chức chứng nhận VIETGAHP chăn nuôi theo Quyết định số 172/QĐ-CN-GSN.

Tin tức liên quan