Kiểm toán môi trường

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ
  • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

1. Lợi ích khi Kiểm toán môi trường

  • Những kết luận và kiến nghị của Kiểm toán viên sẽ giúp cho đơn vị nhận thức rõ hơn về tác dụng kép về kinh tế “giảm chi phí, tăng uy tín và hiệu quả hoạt động” của việc bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của đơn vị;
  • Mặt khác, việc đánh giá và kết luận hiện trạng môi trường của doanh nghiệp đối với việc đảm bảo các yêu cầu cơ bản về sức khỏe con người, có thể sẽ đưa ra những cảnh báo về ô nhiễm môi trường đã được phát hiện trong quá trình kiểm toán còn giúp Ban quản lý và cán bộ công nhân viên trong đơn vị nhận thức rõ nguy cơ ô nhiễm môi trường sẽ ảnh hưởng xấu đến chính bản thân họ như nguy cơ bệnh nghề nghiệp, nguy cơ suy giảm sức khỏe, giảm sút năng xuất lao động  ngay trong đơn vị, đồng thời cũng ảnh hưởng xấu đến môi trường chung và sức khoẻ cộng đồng;
  • Đây cũng là giải pháp thiết thực để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động toàn đơn vị, đồng thời giúp đơn vị có được “Giấy thông hành xanh” đối với các sản phẩm của đơn vị, tăng uy tín của đơn vị trên thương trường, giúp cho đơn vị phát triển bền vững và góp phần bảo vệ môi trường chung, đảm bảo cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững của từng quốc gia, khu vực và toàn thế giới.

Tin tức liên quan