Kiểm định hệ thống điều chế, nạp khí

Nội dung chính[Ẩn]
  • Giới thiệu dịch vụ
  • Lợi ích khi sử dụng dịch vụ
  • Năng lực kiểm định
  • Đăng ký kiểm định

Giới thiệu dịch vụ

1. Giới thiệu dịch vụ kiểm định hệ thống điều chế, nạp khí

Hệ thống điều chế, nạp khí là một trong những thiết bị yêu cầu kiểm định kỹ thuật an toàn bắt buộc theo những Quyết định và Thông tư đã được ban hành.

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường;

- Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

- Thông tư 07/2014/TT-BLĐTBXH ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

Opa Vietnam CE là công ty được chỉ định thực hiện việc kiểm định đối với hệ thống điều chế , nạp khí.

2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để kiểm định hệ thống điều chế, nạp khí

+ TCVN 6153, 6154,6155 và 6156:1996: Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa và phương pháp thử;

+ TCVN 2622:1995: Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế;

+ TCVN 4245:1996: Tiêu chuẩn Kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng Oxy, Axetylen ;

+ TCVN 6290:1997: Chai chứa khí. Chai chứa khí vĩnh cửu - Kiểm tra tại thời điểm nạp khí;

+ TCVN 6713:2000: Chai chứa khí. An toàn trong thao tác;

+ TCVN 6715:2000: Chai chứa khí Axetylen hoà tan. Kiểm tra tại thời điểm nạp khí;

+ TCVN 6008:1995: Thiết bị áp lực – Mối hàn: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

Tin tức liên quan