Kiểm định là gì?

Kiểm định là hoạt động kĩ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của một sản phẩm, hàng hóa với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

(Theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa – 2007)