Doanh nghiệp cung cấp cho Opacontrol những thông tin ban đầu nào khi sử dụng dịch vụ thử nghiệm không phá hủy?

Doanh nghiệp cần cung cấp cho Opacontrol bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật của mẫu kiểm tra, phương pháp kiểm tra đơn vị muốn sử dụng.