Để đạt được chứng nhận, tổ chức sẽ phải trải qua bước nào? Thời gian là bao lâu?

Trước tiên, cần hiểu biết về bộ tiêu chuẩn ISO 9001 bằng cách thức như: thuê chuyên gia chuyên nghiệp đào tạo nhận thức và phương pháp áp dụng tiêu chuẩn cho cán bộ và nhân viên, từ đó họ sẽ là những người lập kế hoạch, xây dựng, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức; cách thứ hai thường được sử dụng là thuê một đơn vị tư vấn hoặc một chuyên gia tư vấn độc lập để đào tạo và tư vấn cho suốt quá trình tạo ra hệ thống như trên (cách này chi phí cao hơn nhưng thời gian đánh giá sẽ rút ngắn hơn). Sau khi đã xây dựng hoàn thiện hệ thống, tổ chức liên hệ với tổ chức chứng nhận để tiến hành các thủ tục chứng nhận.

Thời gian cần thiết để đạt được chứng nhận phụ thuộc vào quy mô, trình độ nhân sự và mức độ phức tạp của hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kinh nghiệm cho thấy, đối với tổ chức có quy mô nhỏ, trình độ trung bình và đơn giản cũng cần khoảng thời gian từ 4 đến 6 tháng để có được một hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực.