Cục An Toàn Lao Động tái chỉ định năng lực cho Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Opa Vietnam

Cứng nhận kiểm định Opa Vietnam

 

Theo Quyết định số 22/QĐ-ATLĐ ngày 14 tháng 03 năm 2017 của Cục An Toàn Lao động, Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Opa Vietnam đủ năng lực chứng nhận sự phù hợp đối thiết bị an toàn.
Quyết định

Quyết định

Quyết định

Tin khác