Công bố hợp chuẩn là gì?

Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện trong đó tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khi công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng đăng kí bản công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng kí hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(Theo Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật – 2006)