Chứng nhận ISO 9001 tại Hà Nội

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 về quản lý chất lượng do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành để giúp các tổ chức, doanh nghiệp quy trình hóa các hoạt động

Thủ tục chứng nhận ISO 9001 tại Hà Nội 

 1. Tiếp xúc ban đầu
 2. Đăng ký chứng nhận
 3. Chuẩn bị đánh giá
 4. Đánh giá tài liệu xây dựng tương ứng ISO 9001:2015
 5. Đánh giá chính thức hệ thống quản lý chất lượng
 6. Thẩm xét hồ sơ đánh giá và hành động khắc phục
 7. Quyết định chứng nhận
 8. Duy trì chứng nhận
 9. Đánh giá lại sau 3 năm (tái chứng nhận)

Nền tảng của ISO 9001:2015

 • Quản lý truyền thông
 • Quản lý cuộc họp
 • Quản lý sự không phù hợp
 • Quản lý đào tạo
 • Quản lý kiểm toán
 • Quản lý thanh tra
 • Quản lý thay đổi
 • Kiểm soát tài liệu
 • Phân tích nguyên nhân
 • Khiếu nại khách hàng
 • Yêu cầu hành động khắc phục
 • Giám sát, đo lường
 • Rủi ro hoạt động
 • Kế hoạch chất lượng sản phẩm nâng cao
 • Chế độ thất bại phân tích hiệu ứng
 • Quy trình phê duyệt sản xuất                                        

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ chứng nhận, kiểm định vui lòng liên hệ với chúng tôi - công ty TNHH Chứng Nhận Và Kiểm Định Chất Lượng Opacontrol. Hotline: 1800.646480 hoặc qua email opa@opacontrol.vn