Chứng nhận hợp quy cho vật liệu xây dựng theo phương thức nào?

Có nhiều thắc mắc từ các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức đang muốn làm chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, vật liệu của công ty mình về phương thức thực hiện phù hợp cho sản phẩm, hàng hoá công ty mình là gì? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Opacontrol đã biên soạn và trích dẫn các thông tin quan trọng để doanh nghiệp nắm rõ và hiểu hơn.

 

Chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng là gì?

chung-nhap-hop-quy-cho-vat-lieu-xay-dung-la-gi


Chứng nhận hợp quy là công việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD, được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy.

 

Phương thức nào cho chứng nhận hợp quy cho vật liệu xây dựng?

hang-hoa-chung-nhan-hop-quy

►Chứng nhận hợp quy cho vật liệu xây dựng theo phương thức nào?

Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy 
Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật nêu trong Phần 2 của Quy chuẩn này dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của Tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

Việc chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nêu ở Bảng 1 Phần 2 của Quy chuẩn này được thực hiện theo các phương thức: phương thức 1, phương thức 5, phương thức 7 quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và Phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (sau đây gọi tắt là Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN) và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN (sau đây gọi tắt là Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN), cụ thể như sau:
- Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình.
Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 1 không quá 01 năm và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu.
Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm.
Phương thức này áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu được sản xuất bởi cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.
- Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.
Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 là không quá 03 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.
Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.
- Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.
Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.

Hoạt động tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng thực hiện theo quy định nào?

 

CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY, TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM
Hoạt động chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.
Các tổ chức thử nghiệm, tổ chức chứng nhận có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp về thử nghiệm, chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2016/NĐ-CP, Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và có năng lực đáp ứng yêu cầu về thử nghiệm, chứng nhận đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy định tại QCVN 16:2019/BXD, lập hồ sơ đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chỉ định là tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm.

Các dịch vụ chứng nhận hợp quy Opacontrol cung cấp

Chứng nhận hợp quy giới hạn hàm lượng chì trong sơn theo QCVN 08:2020/BCT
Chứng nhận hợp quy chất lượng Poly Aluminium Chloride theo QCVN 06A:2020/BCT
Chứng nhận hợp quy chất lượng Natri Hydroxit công nghiệp theo QCVN 03A:2020/BCT
Chứng nhận hợp quy hàm lượng thuỷ ngân trong đèn huỳnh quang theo QCVN 02A:2020/BCT
Chứng nhận hợp quy chất lượng Amoniac công nghiệp theo QCVN 07A:2020/BCT
Chứng nhận hợp quy hàm lượng formaldehyde trong keo dán gỗ theo QCVN 03-01:2022/BNNPTNT

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Website: https://opacontrol.vn/

Email: opa@opacontrol.vn

Facebook:https://www.facebook.com/opacontrol

SĐT: 024.22061628 - 19000206 - 1800.646480