Chi phí kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị là bao nhiêu?

Giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đã được quy định tại Thông tư 73/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Tùy từng loại thiết bị sẽ được quy định tại một mức giá riêng phù hợp.