Các máy móc thiết bị không nằm trong danh mục quy định tại Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH có cần phải kiểm định không?

Các thiết bị, máy móc nằm ngoài danh mục không bắt buộc phải kiểm định. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể chủ động tiến hành kiểm định chất lượng theo yêu cầu hoặc thử nghiệm theo tiêu chuẩn để tự khẳng định chất lượng sản phẩm, phục vụ mục đích thương mại và nâng cao hình ảnh thương hiệu. Hãy liên hệ với Opa Vietnam để được hỗ trợ.