Bộ tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14000

bộ tiêu chuẩn hướng tới các hoạt động về bảo vệ môi trường, bộ tiêu chuẩn này nhiều nội dung khác nhau về môi trường như hệ thống quản lý môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm toán khí nhà kính.

Bộ tiêu chuẩn của ISO 14000 chia làm 2 nhóm cơ bản

  • Nhóm tiêu chuẩn liên quan đến hệ thống quản lý môi trường, nhóm này dành cho các doanh nghiệp/ tổ chức
  • Nhóm tiêu chuẩn liên quan đến môi trường của sản phẩm như là các khía cạnh môi trường của sản phẩm, nhãn môi trường cho sản phẩm, vòng đời sản phẩm…

Mô hình tổng hợp sơ lược các tiêu chuẩn trong bộ Tiêu chuẩn ISO 14000

Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001, ISO 14004) Tiêu chuẩn về khía cạnh môi trường của sản phẩm (ISO 14060)
Đánh giá môi trường (ISO 14010, ISO 14011, ISO 14012) Nhãn môi trường (ISO 14020, ISO 14021, ISO 14022, ISO 14023, ISO 14024)
Đánh giá hoạt động môi trường (ISO 14021) Đánh giá vòng đời sản phẩm (ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043)
=> Tiêu chuẩn đánh giá tổ chức  => Tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm 

Các tiêu chuẩn đánh giá tổ chức tập trung vào tổ chức hệ thống quản lý môi trường cho Doanh nghiệp.

Các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm tập trung vào việc thiết lập các nguyên lý và cách tiếp cận thống nhất đối với việc đánh giá các khía cạnh của sản phẩm có liên quan đến môi trường. 

Hệ thống tiêu chuẩn này đặt ra nhiệm vụ cho các công ty phải lưu ý đến thuộc tính môi trường của sản phẩm ngay từ khâu thiết kế, chọn nguyên vật liệu cho đến khâu loại bỏ sản phẩm ra môi trường. 

Bản chất của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 là phương pháp Quản lý môi trường có hệ thống.

Triển khai xây dựng áp dụng ISO 14000

- Xây dựng chính sách môi trường 

- Lập kế hoạch để quản lý môi trường 

- Thiết lập và thực hiện theo kế hoạch

- Kiểm tra, xem xét cải tiến và khắc phục

- Đánh giá quá trình và xem kết quả 

Tham khảo:

Chứng nhận iso 14001

Chứng nhận iso 9001

Để được giải đáp và tư vấn về áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng, các vấn đề về ISO, Quý khách liên hệ với công ty TNHH Chứng Nhận Và Kiểm Định Chất Lượng Opacontrol. Hotline: 1800.646480 hoặc qua email: opa@opacontrol.vn